Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SportFlow Personal Training

 Art. 1 – Definities

1.1 Onder SportFlow wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: SportFlow Personal Training BV. Statutair gevestigd te Laren NH.
1.2 Onder Member wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door SportFlow de overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: member en SportFlow.
1.4 Onder diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de member SportFlow opdracht heeft gegeven, met betrekking tot personal training.
1.5 Onder personal training wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de dienst die door SportFlow geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen SportFlow en member tot het leveren van diensten en/of zaken door SportFlow ten-behoeve van de member.

Art. 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SportFlow en member respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de member gelden alleen wanneer deze door SportFlow schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op de website www.sportflowptenschede.nl. Member krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel op papier.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.5 SportFlow is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 71364463.

Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 SportFlow heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
3.2 SportFlow is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden. Member is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van SportFlow.
3.3 SportFlow is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van Member/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor SportFlow niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3.4 SportFlow heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en member kan SportFlow niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

 

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training

4.1 SportFlow voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft SportFlow Personal Training BV het recht om (delen van het) werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de Member en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Member is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is Member verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Member is verplicht geschikte kleding en binnenschoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Overeenkomst en verhindering

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die Member heeft aangegeven op het online inschrijfformulier. De overeenkomst is na 3, 6 of 12 maanden afname, maandelijks opzegbaar. Het tarief van de laatst lopende maand van de overeenkomst blijft van kracht nadat een Member besluit om langer door te gaan.De overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
5.2 Bij verhindering van de Member dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor duo training of small group training, zal bij de verhinderde Member zijn/haar gedeelte van de kosten in rekening worden gebracht.
5.3 Bij verhindering van de Member, zal de (reeds betaalde) geplande sessie(s) op een ander moment ingehaald worden of in overleg door derden (een andere personal trainer) uitgevoerd worden. Openstaande sessies moeten binnen het tijdsbestek van de lopende trainingsmaand(en) ingehaald worden.

Art. 6 – Tarieven

6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt SportFlow Personal Training BV zijn tarief vast volgens uurtarief.
6.2 In het tarief van SportFlow Personal Training BV zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
6.3 De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
6.4 Het bedrag van de training kan eenzijdig door SportFlow worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. SportFlow behoudt zich het recht voor om eenzijdig het bedrag voor de training per 1 januari te verhogen, voor de eerste maal op 1 januari 2020. Deze verhoging zal evenwel voor 1 december van het lopende jaar aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

6.4 Het bedrag van de training kan eenzijdig door SportFlow Personal Training BV worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. SportFlow Personal Training BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig het bedrag voor de training per 1 januari te verhogen, voor de eerste maal op 1 januari 2020. Deze verhoging zal evenwel voor 1 december van het lopende jaar aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling geschiedt binnen 3 dagen na factuurdatum. Zodra de betaling  binnen is worden de afgenomen sessies ingepland met SportFlow Personal Training BV.
7.2 Gedurende de periode dat SportFlow Personal Training BV zijn diensten levert aan Member en Member gekozen heeft voor betaling in termijnen, zal er op de eerste dag van elke maand een factuur (per mail) met de hoeveelheid trainingen die per maand zijn afgenomen, aan de  opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL94 INGB 0004 1260 66 t.n.v. SportFlow Personal Training BV te Laren NH o.v.v. het factuurnummer.

Art. 8 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 9 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen SportFlow Personal Training BV en Member is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer Member in het buitenland woont of is gevestigd.

De Personal Trainers van Basic-Fit Enschede!